تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر فقر و بیماری و مشقّت
 
فلسفه سختی های زندگی
 
 سختی ها و گرفتاری های ما در زندگی در اثر گناهان یا امتحان است؟
- خدا رحمان و رحیم است؛ امّا به آن معنایی كه لایق ذات كامل او باشد. بر این اساس بلاهایی هم كه از جانب او بوده، اگر نتیجه ی عمل زشت خود شخص یا ظلم دیگران نباشد، برای به كمال رساندن انسان و عین رحمت است. لذا او تنها كمال بنده ی خود را می خواهد و كاری را با او انجام می دهد كه به نفع خود اوست. اگر ثروت و رفاه و سلامتی به نفع كمال حقیقی شخصی باشد، به او ثروت و رفاه و سلامتی می دهد و اگر فقر و بیماری و مشقّت به نفع كمال حقیقی شخصی باشد، فقر و بیماری و مشقّت را نصیب وی می كند.
ادامه مطلب